Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest firma SENATOR Spółka Cywilna, 16-070 Choroszcz, Ruszczany 23, NIP 966-212-61-18
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • a. Realizacji umów łączących Państwa z SENATOR Spółka Cywilna oraz świadczenie oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności: przygotowania wycen, kontaktu w celu złożenia zapytania lub kontaktu dotyczącego współpracy, realizacji zleceń oraz płatności, zamówionych towarów, obsługi reklamacji;
  • b. Realizacji obowiązków SENATOR Spółka Cywilna przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur, dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych;
  • c. Ochrony praw SENATOR Spółka Cywilna zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych;
 3. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zawierać:
  • a. Imię (imiona) i nazwisko;
  • b. Dane kontaktowe – adres, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego
  • c. Dane firmy – NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego;
 4. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wglądu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a także żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Brak zgody na przetwarzanie danych w momencie ich zgłaszania do systemu powoduje brak możliwości realizacji wyceny lub odpowiedzi na zapytanie.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem prawa.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umów łączących Państwa i SENATOR Spółka Cywilna oraz do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń z nich wynikających, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z przedmiotowych przepisów.
 8. Informujemy, że jako Administrator danych osobowych jesteśmy w pełni przygotowani do ochrony powierzonych nam danych. Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują, że środowisko, w którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO.
 9. W przypadku chęci skorzystania z praw wymienionych w punkcie 4, bądź jakichkolwiek pytań, prosimy o kierowanie maili na adres biuro@senator.bialystok.pl
 10. Administrator zastrzega sobie zmianę zasad niniejszej Polityki w dowolnym czasie poprzez ich publikację w serwisie www.senator.bialystok.pl, gdy wymaga tego interes Administratora.